Cat - Cast
Col-lectiu Ronda

Calculadora d'Hipoteques IRPH

Dades Bàsiques
Heu d'omplir almenys la data de la hipoteca, l'import i el termini per a poder veure els resultats.
Data de càlcul
Indiqueu-nos la data fins a la qual voleu que es calculin els imports que heu pagat de més.
- Màxim no pot superar la data actual.
- Mínim ha de ser superior a data de la hipoteca.
Data hipoteca
* Des de. 01/01/1992
Digueu la data en què el préstec comença a produir els seus efectes (normalment coincideix amb la data de l'escriptura).
- Màxim no pot superar la data actual.
- Mínim ha de ser superior a data 01/01/1992.
Import
* Màx. 500.000,00 €
Import inicial demanat del préstec.
- Màxim 500.000,00€.
- Mínim 1.000,00€.
Termini
* Màx. 50 anys
anys
mesos
Indiqueu-nos la durada del préstec.
- Màxim 50 anys.
- Mínim superior a 0.
Interès
Tipus d'interès fix inicial
* 0.00%
Quin és el tipus d'interès fix inicial, si n'hi ha?
Termini d'interès fix
anys
mesos
Durant quant de temps s'aplica el tipus d'interès fix?
Tipus IRPH
Tipus d'interès mitjans ponderats de les operacions de préstec amb garantia hipotecària a termini igual o superior a tres anys, per adquisició d'habitatge lliure, que hagin estat iniciades o renovaces pel conjunt de Caixes d'Estalvis : IRPH Caixes

Tipus actiu de referència de les Caixes d'Estalvi : IRPH CECA

Tipus mitjà dels préstecs a més de tres anys, per l'adquisició d'habitatge lliure concedit pel Conjunt de les entitats de crèdit : IRPH Entitats

Tipus mitjà dels préstecs hipoetacris a més de tres anys, de Bancs : IRPH BANCS
Diferencial
* 0.00%
Indiqueu quin és l'increment que s'ha d'aplicar a l'índex de referència per determinar el tipus d'interès variable.
Arrodoniment del tipus d'interès
Acostuma a trobar-se a l'inici de la clàusula Tercera bis i el redactat és el següent : arrodonit per excés al quart de punt més proper.
La casella haurà de romandre marcada si el seu préstec estava referenciat al IRPH Caixes, CECA o Bancs.
Nou tipus de referència
Quan va desaparèixer el tipus d'interès, què us va aplicar l'Entitat? Opcions; un tipus fix, IRPH Entitats o l'índex substitutiu en cas de tenir Euribor
Nou diferencial o tipus fix
* 0.00%
Indiqueu el tipus fix que us va aplicar l'entitat, encara vigent a dia d'avui. O si us van modificar el tipus d'interès, quin diferencial us apliquen?
Freqüència revisió
Indiqueu la freqüència amb la que l'entitat revisa el tipus de interès aplicat
Mes per al càlcul
La regla general és de dos mesos abans
Càlcul alternatiu
Tipus d'interès alternatiu
Si es té en compte la nul·litat del IRPH s'ha de marcar : sense interès.
Si el que volem saber es què hauríem pagat de regir-se el préstec a Euribor, s'ha de marcar : Euribor
Si el que volem saber es què hauríem pagat de regir-se el préstec a Mibor, s'ha de marcar : Mibor
Diferencial alternatiu primera disposició
* 0.00%
Es correspon al pactat a l'escriptura i coïncideix amb l'indicat anteriorment.
Diferencial alternatiu disposicions ulteriors
* 0.00%
Es correspon al pactat a l'escriptura i coïncideix amb l'indicat a la segona disposició, si n'hi ha.
Ha realitzat alguna amortització?
Ha realitzat alguna disposició?

Contacteu amb nosaltres per iniciar la vostra reclamació
Podeu contactar amb nosaltres per iniciar la reclamació a través del telèfon 93 268 21 99 o ompli el següent formulari:
- Els presents càlculs són merament aproximats del perjudici econòmic causat per aplicació de la clàusula IRPH, amb l'ànim que les persones afectades per aquest tipus d'interès tinguin una orientació prèvia del seu dret a reclamar. Per al seu càlcul exacte, segons el cas, podria ser necessari l'ajut d'un pèrit economista, especialment si existeix contradicció amb els càlculs de l'entitat financera.
- Els resultats obtinguts com a conseqüència de l'ús de la CALCULADORA DE L'IRPH són merament orientatius, i en cap cas constitueixen assessorament jurídic per part de COL·LECTIU RONDA.